Regulamin Facebookowego Konkursu „Którego z Polaków, spośród całych dziejów naszego kraju, uważasz za narodowego bohatera i dlaczego?”

2019-02-20

Regulamin Facebookowego Konkursu „Którego z Polaków, spośród całych dziejów naszego kraju, uważasz za narodowego bohatera i dlaczego?”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Marka Mirosław Derkacz, Piotr Jan Stawecki S.C, 20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 6, posługująca się numerem NIP: 946-26-59-525 zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagrody na podstawie oceny najbardziej interesujących odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.
4. Konkurs będzie odbywał się w dniach 20-27.02.2019 r.
5. Celem konkursu jest popularyzacja facebookowego profilu Polskiej Marki oraz wzmocnienie zaangażowania internautów na ww. profilu.
6. Konkurs nie jest sponsorowany ani wspierany przez serwis Facebook.


§2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe uczestnik oświadcza tym samym, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią punktu §7 Regulaminu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;§3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu.
2. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „Którego z Polaków, spośród całych dziejów naszego kraju, uważasz za narodowego bohatera i dlaczego?”. Jury wybierze najciekawsze prace, kierując się kryteriami językowymi, artystycznymi, zgodnością z tematem i które nagrodzi nagrodą główną.
3. Jeden Uczestnik może udzielić jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

§4
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) prac tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§5
NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest jedna damska lub męska koszulka produkcji Polskiej Marki z motywem „Dywizjon 303”.
2. Uczestnik Konkursu, który został nagrodzony, zostanie o tym poinformowany w poście na portalu Facebook zamieszczonym na stronie Polska Marka.
3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie facebookowej Polska Marka dnia 28.02.2019 r., co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.
4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
7. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości adresata.

§6
PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureat nagrody w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu ma prawo osobiście stawić się po odbiór nagrody. Ewentualne koszty przesyłki pokrywa laureat konkursu.
2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody.


§7 
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy sklep@polskamarka.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator konkursu tj. jest Polska Marka Mirosław Derkacz, Piotr Jan Stawecki S.C, 20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 6, posługująca się numerem NIP: 946-26-59-525 (dalej: „Organizator”).
2. Administrator przetwarza dane w celu organizacji Konkursu, wyłonienia jego Zwycięzców oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą. Aby cofnąć zgodę, prosimy o kontakt na adres mailowy sklep@polskamarka.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dotychczasowe czynności przetwarzania, dokonane jeszcze na podstawie zgody.
4. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu zleca i tym samym powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu w celach poprawnego przebiegu konkursu Polska Marka Mirosław Derkacz, Piotr Jan Stawecki S.C, 20-113 Lublin, ul. Archidiakońska 6, posługująca się numerem NIP: 946-26-59-525, w zakresie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania Nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane przetwarzane są w okresie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu dla zabezpieczenia roszczeń, w okresie przedawnienia roszczeń.
8. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia.
9. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
10. Administrator i podmiot, o którym mowa w ust. 4, mogą powierzyć dane osobowe Uczestnika organom administracji podatkowej.
11. Zwycięska Praca Konkursowa oraz imię i nazwisko jego autora zostaną opublikowane na profilu Facebook Organizatora.


§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie facebookowej oraz internetowej Polskiej Marki – www.polskamarka.pl
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel